เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:

คณะกรรมการบริหาร

นางสาววัชราพร ถวิล

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โทร : Disable
Email : Disable

นางวิภาดา สว่างเพาะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โทร : Disable
Email : Disable

นางสาวอัญชลี พรมฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
โทร : Disable
Email : Disable

นางสาววาสนา ชมภู

แพทย์แผนไทย
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โทร : Disable
Email : Disable

นางสาวพัชดา ชานู

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โทร : Disable
Email : Disable