เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะสีชัง ปี 2564

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง มีเจตนารมณ์ในการนำโรงพยาบาลไปสู่การเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตราฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพของ HA และมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมถึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อผลักดันงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและควบคุมโรคที่สำคัญในพื้นที่ และเป็นโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ โดยมีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

ด้านการบริการ
1. พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน HA และมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจและสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
2.พัฒนาระบบการส่งต่อทางทะเลให้มีคุณภาพ ปลอดภัย
3.เสริมสร้าง พัฒนาารพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่เหมาะสม

ด้านการบริหาร
1. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส ประหยัด มีคุณภาพ
2.มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ
3. งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพี่ เพื่อน น้อง
4.มีระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการบุคลากร

ด้านการเงินการคลัง
1. เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
2.ควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนรายจ่ายของโรงพยาบาล

ด้านสังคม
1.มุ่งเน้นความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ
1. สร้างความร่วมมือในเครือข่าย ทั้งเชิงรุก เชิงรับและในภาวะวิกฤต พัฒนาระบบการส่งต่อ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญในพื้นที่ของเครือข่ายสุขภาพ

ด้านความมั่นคงของโรงพยาบาล
1.เน้นระบบความปลอดภัยบริหารความเสี่ยงและการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ
2. มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรโรงพยาบาลเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนผู้ให้บริการและผู้มารับบริการเกิดความพอใจ

(นางสาวอานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์)
ทันตแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง