เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:

จำแนกรายละเอียดตามตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน รวมจำนวน ข้าราชการ พกส ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

2 2 - - - -

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตาภิบาล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1
1
2
1
1
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เภสัชกร

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ผู้ช่วยเภสัชกร
2
2
1
2
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

พยาบาลวิชาชีพ

4
12
4
10
-
-
-
-
-
-
-
2

นักรังสีเทคนิค

นักรังสีการแพทย์
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

นักกายภาพบำบัด

1 - - - - 1

นักวิชาการสาธารณสุข

1 1 - - - -

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

1 1 - - - -

นักการแพทย์แผนไทย

1       - 1

เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย

3 2 1 - - -

สายสนับสนุน (บริหาร)(การเงิน/ธุรการ/พัสดุ/ IT)

6 2 3   2 -

อื่นๆ(ประชาสัมพันธ์/ช่าง/พนักงานขับรถ/ยาม ฯลฯ)

9   4 5 - -

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 60 คน

คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร  1:55

* * * * * *
รวม 55 27 12 5 2 4