เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:

หน่วยงาน และการปฏิบัติงาน

เวชระเบียน

  • 1 View Detail

    ขึ้นทะเบียน และส่งตรวจ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผนกผู้ป่วยใน

ชันสูตร

ซักฟอก / หน่วยจ่ายกลาง

เวชศาสตรฟื้นฟู

บริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพัธ์และเผยแพร่

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกเภสัชกรรม

แผนกเอ็กเรย์

แผนกทันตกรรม

แผนกแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด

ศูนย์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลสาระสนเทศ