เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:

การเตรียมพร้อมก่อนมารับบริการ และ ขั้นตอนให้บริการ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาถึงโรงพยาบาล

 • 1 View Detail

  บัตรประชาชน สำหรับใช้ทุกกรณี (บัตรจริง)

 • 2 View Detail

  บัตรประกันสุขภาพ (ถ้ามี)

 • 3 View Detail

  พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) กรณีไม่ใช่คนไทย

 • 4 View Detail

  บัตรประจำตัวต่างด้าว (กรณีผู้จ้างงาน ยึดหนังสือเดินทาง)

 • 5 View Detail

  ใบเกิด (กรณีเด็กมาสมัตรใช้สิทธ์การรักษา 30 บาท)

 • 6 View Detail

  สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเมื่อขอย้ายสิทธ์ หรือสมัคร ขอใช้สิทธ์การรักษาใหม่)

ขั้นตอนการใช้บริการ การรักษาทั่วไป

 • 1 View Detail

  ลงทะเบียนที่จุดบริการ เวชระเบียน

 • 2 View Detail

  คัดกรองอาการทั่วไป ที่จุดคัดกรอง

 • 3 View Detail

  เข้ารับการรักษา

 • 4 View Detail

  รับยาและจ่ายค่าบริการ (เมื่อมีการใช้ยา)

 • 5 View Detail

  เสร็จสิ้นกระบวนการ

การใช้บริการแพทย์แผนไทย

 • 1 View Detail

  ลงทะเบียนที่จุดบริการ เวชระเบียน

 • 2 View Detail

  คัดกรองอาการทั่วไป ที่จุดคัดกรอง

 • 3 View Detail

  เข้ารับการรักษา เพื่อวิฉัยจากแพทย์

 • 4 View Detail

  รับการรักษา ที่จุดบริการแผนไทย

 • 5 View Detail

  รับยาและจ่ายค่าบริการ (เมื่อมีการใช้ยา)

การใช้บริการผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยรับไว้ในการรักษาในโรงพยาบาล)

 • 1 View Detail

  หลังจากผู้ป่วยถูกจำหน่าย กลับบ้าน

 • 2 View Detail

  ชำระเงิน และ รับยาที่ห้องเภสัชกรรม ชั่น 1

การใช้บริการทันตกรรม

 • 1 View Detail

  ลงทะเบียนที่จุดบริการ เวชระเบียน

 • 2 View Detail

  คัดกรองอาการทั่วไป ที่จุดคัดกรอง

 • 4 View Detail

  เข้ารับการรักษา ที่ห้องทันตกรรม ชั้น 3

 • 4 View Detail

  ชำระเงินและรับยา (กรณีมีการใช้ยา)

การใช้บริการฝากครรภ์

 • 1 View Detail

  ลงทะเบียนที่จุดบริการ เวชระเบียน ฝั่ง PCU (ตึกเก่า)

 • 2 View Detail

  เข้าห้องตรวจครรภ์

 • 4 View Detail

  เก็บตัวอย่างเลือด คู่สามี

 • 4 View Detail

  ตรวจช่องปาก ทางทัตกรรม

 • 5 View Detail

  ชำระเงินและรับยา (กรณีเมื่อมรการใช้ยา)

 • 6 View Detail

  เข้าพบแพทย์เพื่อประเมินซ้ำ และยืนยันผลการตรวจ

วางแผนครอบครัว > คุมกำเนิด >ตรวจภายใน > ให้คำปรึกษา > รับถุงยางอนามัย

 • 1 View Detail

  ลงทะเบียนที่จุดบริการ เวชระเบียน ฝั่ง PCU (ตึกเก่า)

 • 2 View Detail

  เข้ารับบริการ

การใช้บริการตรวจพัฒณาการเด็ก

 • 1 View Detail

  ลงทะเบียนที่จุดบริการ เวชระเบียน ฝั่ง PCU (ตึกเก่า)

 • 2 View Detail

  เข้ารับบริการ

การใช้บริการการรับวัคซีน

 • 1 View Detail

  ลงทะเบียนที่จุดบริการ เวชระเบียน ฝั่ง PCU (ตึกเก่า)

 • 2 View Detail

  เข้ารับบริการ

การใช้บริการการคัดกรอง

 • 1 View Detail

  ลงทะเบียนที่จุดบริการ เวชระเบียน ฝั่ง PCU (ตึกเก่า)

 • 2 View Detail

  เข้ารับบริการ