เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:


การให้บริการแก่ชุมชน

  • การบริการอาคารสถานที่ ห้องประชุม และอุปกรณ์
  • การให้บริการแก่ประชาชน หน่วยสนับสนุน และ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
  • การให้บริการด้านข้อมูล และ สถิติการรักษา
  • การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์
  • การบริการบุคลากรวิทยากรอบรมให้ความรู้