เวลาทำการ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการในเวลา 8.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ คลิกนิกบริการนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

รับร้องเรียน


ข้อมูลทางการ

ข้อมูล KPI 2561 ข้อมูล ITA
ข้อมูล CMI อัตตราครองเตียง
ข้อมูลวันนอน ข้อมูลบุคลากร
พันธกิจ:

image description

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำด้านสาธารณสุขทางทะเลในดวงใจของชาวเกาะสีชังและผู้มาเยือนแห่งทะเลอ่าวไทย


ค่านิยม (Values)

“ ใส่ใจ ใฝ่รู้ ยิ้มสู้ สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา “


พันธะกิจ (Mission)

1.พัฒนาคุณภาพการสร้างสุขภาพและดูแลสุขภาพองค์รวม
2.พัฒนาคุณภาพการสาธารณสุขทางทะเลแหล่งท่องเที่ยวและเมืองท่าพาณิชย์
3.ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจตามสิทธิ์และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
4.มุ่งมั่นบริหารจัดการให้เป็นโรงพยาบาลสมรรถนะสูง (High Performance Organization)


เป้าประสงค์

1.ลดอัตราการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาตร์
2.เพิ่มการเข้าถึงบริการ ,ลดภาวะพิการ, ลดอัตราการตายภายใน 24 ชม.ของผู้ป่วย level 1 และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาตร์
3.ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางบกและทางทะเล ณ จุดเสี่ยงและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
4.ผู้ประกอบการชายหาดและรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เรือโดยสาร, เรือเร็ว, เรือโป๊ะ ,เรือใหญ่ เป็นหุ้นส่วน Partnership ในการป้องกันอุบัติเหตุและการเข้าถึง การเข้าบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
5.ชาวเกาะสีชังและผู้มาเยือน ไว้วางใจ รัก และศรัทธา


แผนยุทธศาสตร์

1.ยกระดับความเป็นเลิศบริการสุขภาพโรคที่สำคัญในพื้นที่เกาะสีชัง
2.พัฒนาคุณภาพการบริหารยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านสุขภาพโรงพยาบาลเกาะสีชังและเครือข่าย
3.เกาะสีชังเป็นเกาะแห่งการสร้างสุขภาพควบคู่การท่องเที่ยวและเมืองท่าพาณิชย์
4.ปฏิรูปการบริหารจัดการสารสนเทศสุขภาพดิจิทัล